องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  10 มี.ค. 2564    ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 36
  26 ม.ค. 2564    ประกาศหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 38
  5 ต.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 39
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 37
  9 ก.ค. 2563    ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 37
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 37
  8 มิ.ย. 2563    ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 43
  29 พ.ค. 2563    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดอืน พ.ศ. 2562 36
  29 พ.ย. 2562    ประกาศหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 36
  21 มิ.ย. 2562    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 38
  10 พ.ค. 2562    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 37
  19 เม.ย. 2562    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 37
  10 ต.ค. 2560    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2558 37
  10 ต.ค. 2560    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดโควต้าและวงเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2558 37
  10 ต.ค. 2560    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2558 37
  2 ต.ค. 2560    ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลัเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในอบต. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558 36
  22 มิ.ย. 2560    ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 37
  3 ส.ค. 2559    ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของอบต.ที่ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว (ฉบับที่ 2) 39
  6 พ.ค. 2558    ประกาศมาตรทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2558 37
  22 เม.ย. 2558    ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษฯ พ.ศ. 2558 36


หน้าที่ 1 [ 2 ]