องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ (ภัยฤดูหนาว)

    รายละเอียดข่าว

จดหมายข่าว อบต.ลุงเขว้า

     ด้วยขณะนี้เรื่มเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศแห้งแล้ง  บางครั้งมีลมกรรโชกแรงอาจเกิดอัคคีภัยได้ง่ายซึ่งภัยพิบัติดังกล่าวที่ผ่านมา  สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่วนราชการและเอกชนเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยของค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยได้ทันเวลา  ดังนี้

     1.  ถางหญ้าบริเวณใต้อาคารบ้านเรือน  สวนหรือป่าละเมาะ  ทำการตัดไฟเพื่อป้องกันไฟลุกลาม  เฝ่้าดูแลดับไฟทุกครั้งเมื่อจุดไฟเผาหญ้า  เพื่อมิให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้างซึ่งจะยากแก่การควบคุม

     2.  ให้ช่วยกัสอดส่องบุคคลที่มีพฤติกรรมที่จงใจให้เกิดอัคคีภัย  เช่นการเผาป่าโดยไม่รับผิดชอบ  การทิ้งก้นบุหรี่ลงบนหญ้าแห้งด้วยความมักง่าย  หรือประมาท  หากเกิดอัคคีภัยทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินย่อมมีความผิดทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

     3.  ตรวจสอบวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิง  โกดังเก็บสินค้า  ถังแก๊สรวมทั้งการใช้แก๊สหุงต้ม  ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านและก่อนเข้านอนทุกครั้ง  ไม่ควรปล่อยให้เด็กเล้นไฟหรือประกอบอาหารตามลำพัง

     4.  หากมีการใช้เหล็กดัดประดูหน้าต่าง  ควรใช้ชนิดที่เปิดได้จากภายในตัวอาคาร  เมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถหนีออกมาได้  และรู้จักใช้ผ้าชุบน้ำหมาด ๆ  ปิดจมูกป้องกันควันไฟ

     5.  ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด  เช่นปลั๊กไฟ สายไฟ  หากมีสภาพเก่าชำรุดให้ทำการแก้ไขและตามสถานประกอบการที่ใช้ไฟฟ้ามาดู  ควรคำนึงถุึงปริมาณไฟที่เกินกำลังหม้อแปลง  และการเดินสายไฟใหถูกต้อง  ตามหลักวิชาการไฟฟ้า  เพื่อป้องกันการลัดวงจร

     ด้วยความปรารถดีจาก  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า    เอกสารประกอบ

แจ้งเตือนระมัดระวังการเกิดเหตุไฟไหม้ (ภัยฤดูหนาว)
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว :