องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๗   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๕
 
                                                                               
                                                                               
                                                                                               (นายกิตติกร   ดอกกระโทก)
                                                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2555
    ผู้ลงข่าว :