องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕
......................................................
                                               
                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้กำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๒   ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๕  ในวันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวันเวลา  และสถานที่ดังกล่าว
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๘  มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๕๕
 
                                                                                             
                                                                                                       ( นายวัชระ  นุชกระโทก )
                                                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มิ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :