องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๖
......................................................
                                               
                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้กำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๖  ในวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ใคร่ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ดังกล่าว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๑   กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๖
 
                                                                                              ลงชื่อ
                                                                                                       (นายวัชระ   นุชกระโทก)
                                                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ม.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :