องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 1 ปี 2556

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง  รายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๖
......................................................
                                               
                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้ประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๕๑  เมื่อวันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๑  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๑  ครั้งที่  ๑  ประจำปี  ๒๕๕๖  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๖  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๖
 
                                                                                              ลงชื่อ
                                                                                                       (นายวัชระ   นุชกระโทก)
                                                                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 1 ครั้งที 1 ปี 2556
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2556
    ผู้ลงข่าว :