องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคา 5 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

อบต.ลุงเขว้า ประกาศสอบราคา  5 โครงการ  ดังนี้    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ  บ้านจิตประสงค์  หมู่ที่  ๑,  บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า  หมู่ที่  ๒,           และบ้านจงประเสริฐ  หมู่ที่  ๙  ตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ สอบราคาจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ  บ้านจิตประสงค์  หมู่ที่  ๑,  บ้านอ่างน้ำลุงเขว้า  หมู่ที่  ๒,  และบ้านจงประเสริฐ  หมู่ที่  ๙  ตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๑.๐๐  เมตร  จำนวน  ๓๐  ท่อน  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๘๐  เมตร  จำนวน  ๕๕๔  ท่อน  น้ำยาว  พร้อมยาแนวรอยต่อ  ขุดดินร่องระบายน้ำยาว  ๘๖๓  เมตร  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบและรายการประกอบแบบที่  อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๙๙๗,๐๐๐.๐๐  บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๔๙๘,๕๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนั้น
                               
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๙ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)   และยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
                   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๓,๕๐๐  บาท   ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างรั้วองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อสร้างรั้วยาว  ๙๒.๐๐  เมตร   ตามแบบและรายการประกอบแบบที่  อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนั้น                  
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๙ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)   และยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท   ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลุงเขว้า  หมู่ที่  ๖
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านลุงเขว้า  หมู่ที่  ๖  ตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ผิวจราจรกว้าง  ๒.๕๐  เมตร  ยาว  ๑๕๔  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๓๘๕  ตารางเมตร  พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพ  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๔  ท่อน  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  จำนวน  ๔  ท่อน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบและรายการประกอบแบบที่  อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๖๓,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๘๑,๕๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนั้น                  
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๙ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)   และยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๑,๕๐๐  บาท   ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่มเย็น  หมู่ที่  ๕
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านร่มเย็น  หมู่ที่  ๕  ตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ผิวจราจรกว้าง  ๓.๐๐  เมตร  ยาว  ๒๐๘  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๖๒๔  ตารางเมตร  พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพ  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๔๐  เมตร  จำนวน  ๘  ท่อน  ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบและรายการประกอบแบบที่  อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๕๖,๐๐๐.๐๐  บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๒๘,๐๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนั้น                  
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๙ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)   และยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๑,๕๐๐  บาท   ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขุนจิตพัฒนา  หมู่ที่  ๓
 
                ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านขุนจิตพัฒนา  หมู่ที่  ๓  ผิวจราจรกว้าง  ๕.๐๐  เมตร  ยาว  ๑๔๐  เมตร  หนาเฉลี่ย  ๐.๑๐  เมตร  หรือพื้นที่ก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า  ๗๐๐  ตารางเมตร  พร้อมดินถมไหล่ทางตามสภาพ  วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๐.๖๐  เมตร  จำนวน  ๗  ท่อน   ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบและรายการประกอบแบบที่  อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   ๒๘๘,๐๐๐.๐๐  บาท (สองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๑๔๔,๐๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนั้น                  
  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๙ – ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)   และยื่นซองสอบราคาในวันที่  ๒๐ – ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)    ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
 
 
 
 
 
 
 
                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๑,๕๐๐  บาท   ในวันที่  ๙ – ๒๓  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๙  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคา 5 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :