องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายปรีดา หมอยา
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 081-7302933
 นางสาวอ้อมใจ  ดวงสำราญ นางสุปราณี  เบี้ยกระโทก  นายบุญเสริม  แสงจันทร์  นายสุรัตน์  มาลีหวล
นักบริหารงานทั่วไป
(หัวหน้าสำนักปลัด)
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นักบริหารงานการช่าง
(ผู้อำนวยการกองช่าง)
 นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
เบอร์โทร. 088-3721304
เบอร์โทร. 089-9473051
เบอร์โทร. 081-9774340 เบอร์โทร. 061-4262321