องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
   นายปรีดา หมอยา  
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 

โทร. 081-7302933

นางสาวอ้อมใจ ดวงสำราญ
นักบริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักปลัด)
โทร.088-3721304
 
 
 
นางศุภวรรณ   เที่ยงกระโทก
นางยุพิน   อ่อนน้อม
นางสาวธัญนันท์  คำไทย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

 
นางสมจิตต์   เบี้ยกระโทก

นางสาววาสนา  ฉวีจันทร์
นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 
นายอเนก  ทรวงโพธิ์ นายปิยพัฒน์  หวานชะเอม
นางสาวชุติมา  นิทุรัมย์
พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์ คนงาน