องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
กองคลังนางสุปราณี  เบี้ยกระโทก
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
โทร.  089-9473051
   

นางสาวอลิษา พันธ์พิโรจน์ - ว่าง -
นางพิศเพียง  เทพเสนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ/ชำนาญการ เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
 นางสาวจุฑามาศ  เจ๊กแตงพะเนาว์
นางสาวกฤษณา  ขอนงูเหลือม
นางสาวนลินนิภา  ดวงกระโทก
 เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้