องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
กองช่าง

 
นายบุญเสริม แสงจันทร์ 
นักบริหารงานการช่าง (ผู้อำนวยการกองช่าง)
โทร. 081-9774340
 

 
นายวรวัฒน์  พลสูงเนิน   
  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 
 
 
  นางสาววารี   ดวงกระโทก  
 
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ