องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
           ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะให้ความสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรมดังนี้
  1. ก่อสร้างและปรับปรุงบำรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก
  2. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ
  3. ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา
  4. บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  1. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร
  2. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
  3. สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
  1. การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  2. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
  3. การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
  4. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
  5. การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
  1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม
  2. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักของผู้ประกอบการและผู้บริโภค.
  3. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย
   
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
  2. ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
  4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
   
ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
         ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนงานในการจัดการระบบบริการสาธารณะตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กระจายอำนาจกำหนดและดำเนินงานหรือกิจกรรมการที่ได้มอบจากรัฐบาล
  1. การถ่ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
  2. ส่งเสริมอัตราการป้องกันเฝ้าระวังรักษาบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษา ชุมชนให้เข้มแข็ง
  3. ส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของมารดาและทารก
  4. ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ
  5. ส่งเสริมสร้างโอกาสการเข้ากับบริการสาธารณสุข
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด