องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายสุรัตน์   มาลีหวล
 นักบริหารงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โทร. 061-4262321
     
  นางสาวยุพิน  เหล่าโคตร
 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
 นางนรินทร์  ด้วงกระโทก  นางสาวสาวิตรี  มาตรนอก  นางนิตยา  เสตบุตร
 ครู คศ.2
 ครู คศ.1
 ครู คศ.1
 
นางจำเนียร  ด่านกระโทก   นางสาววาริน  สำเร็จงาน
ผู้ดูแลเด็ก   ผู้ดูแลเด็ก