องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 นายสุรัตน์   มาลีหวล
 นักบริหารงานการศึกษา
(ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
โทร. 061-4262321
   
 
 นางสาวยุพิน  เหล่าโคตร
-ว่าง-
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
 


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจิตประสงค์

-ว่าง-

 ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 นางนรินทร์  ด้วงกระโทก  นางสาวสาวิตรี  มาตรนอก  นางนิตยา  เสตบุตร
 ครู คศ.3
 ครู คศ.2
 ครู คศ.2
 

นางจำเนียร  ด่านกระโทก  นางสาวนิตยา  เรืองคง นางสาววาริน  สำเร็จงาน
ผู้ดูแลเด็ก  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก