องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน


นางธิติมา  ห่างไธสง
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ