องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ" ชุมชนเข้มแข็ง เทคโนโลยีก้าวหน้า การคมนาคมสะดวก 

ดินแดนเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วม "