องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
        ตำบลลุงเขว้าเป็น 1 ใน 9 ตำบลในเขตอำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอหนองบุญมาก มีถนน
รพช. สายท่าช้าง – บ้านหนองหัวแรดผ่านห่างจากอำเภอหนองบุญมาก ประมาณ 10 กิโลเมตร

 

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
    ติดต่อกับตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้
    ติดต่อกับตำบลสารภี อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก
    ติดต่อกับตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก
    ติดต่อกับตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
เนื้อที่
         องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลลุงเขว้า มีพื้นที่ทั้งหมด 48.69 ตารางกิโลเมตร
       
 ลักษณะภูมิประเทศ
         พื้นที่บางส่วนมีภูมิประเทศแบบที่ราบลอนคลื่น บริเวณตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้ และพื้นที่บางส่วนมีภูมิประเทศ แบบที่ราบเชิงเขา ซึ่งมีความราดชันพอสมควรอยู่ระหว่างทิศตะวันออกของตำบลลาดลงไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของลำคลองสารเพชร ซึ่งถือเป็นสายน้ำที่ให้ประโยชน์กับ ประชาชนตำบลลุงเขว้ามากที่สุด
         ดินส่วนใหญ่จะเป็นดินร่วนปนทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์มักถูกน้ำกัดเซาะหน้าดิน และ พัดพาลงสู่ที่ต่ำ ทำให้หน้าดินไม่ค่อยมีอินทรีย์วัตถุ