องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การโทรคมนาคม
          เดินทางโดยใช้เส้นทางโชคชัย - เดชอุดม กม.ที่ 52 ถึงแยกเส้นทางสารภี ระยะทางประมาณ 6 กม.

ระบบปะปาและแหล่งน้ำ

- ระบบประปาแบบผิวดิน จำนวน 9 แห่ง
- ระบบประปาบาดาล จำนวน 4 แห่ง
- อ่างสระหิน 1 แห่ง
- อ่างหนองสองห้อง
- คลองน้ำ จำนวน 2 สาย ประกอบด้วย
          คลองสารเพชร
          คลองลุงกระเจียว