องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]60
2 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]56
3 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]55
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 31 มี.ค. 2565 ]163
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อบต. ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2565 [ 11 มี.ค. 2565 ]156
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่อปท. อาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [ 11 มี.ค. 2565 ]162
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]169
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ฯ พ.ศ. 2564 [ 14 ก.พ. 2565 ]145
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2565 ]155
10 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 10 มี.ค. 2564 ]209
11 ประกาศหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 26 ม.ค. 2564 ]213
12 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]221
13 ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]208
14 ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 9 ก.ค. 2563 ]213
15 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]202
16 ประกาศมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 8 มิ.ย. 2563 ]222
17 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดอืน พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ค. 2563 ]207
18 ประกาศหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไปฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 [ 29 พ.ย. 2562 ]210
19 ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]207
20 ประกาศ ก.อบต.นม. เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 [ 10 พ.ค. 2562 ]210
 
หน้า 1|2