องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เ่รียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้กำหนดวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๑   ครั้งที่  ๓  ประจำปี  ๒๕๕๕  ในวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                ดังนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมตามวันเวลา  และสถานที่ดังกล่าว
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                             ประกาศ   ณ   วันที่   ๗  กุมภาพันธ์   พ.ศ.   ๒๕๕๕
 
                                                                                             
                                                                                                       (นายกิตติกร   ดอกกระโทก)
                                                                                   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า


    เอกสารประกอบ

ประกาศ เ่รียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.พ. 2555
    ผู้ลงข่าว :