องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 2 ครั้ง 2 ปี 2555

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง  รายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕
......................................................
                                               
                                ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ได้ประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
                                บัดนี้การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  สมัยสามัญ สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๕๕  ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
                               
                                จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                             ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๑   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศ รายงานการประชุมสภา สามัญ สมัย 2 ครั้ง 2 ปี 2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2555
    ผู้ลงข่าว :