องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบราคาจ้าง 1 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสอบราคาจ้าง 1 โครงการ

                                  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า
เรื่อง   สอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า                      อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา
 
                       ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ”มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  ก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ  กว้าง  ๔.๕  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า  ๗๒  ตารางเมตร  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน  ๑  ป้าย  ตามแบบและรายการประกอบแบบที่ อบต. กำหนด  ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๘๐,๐๐๐.๐๐  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
                       ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                                ๑.  เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  ๙๐,๐๐๐.๐๐  บาท
                             ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                                ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                           ๔.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า   
                           ๕.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนั้น
                               
        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา   ๐๘.๓๐  -  ๑๖.๓๐  น.    ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในวันที่  ๒๓ – ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า  อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา  วันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  - ๑๖.๓๐  น.  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  2)  จังหวัดนครราชสีมา  และในวันที่  ๒ – ๔  กันยายน  ๒๕๕๖  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก  จังหวัดนครราชสีมา   และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  ๕  กันยายน ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหนองบุญมาก (ชั้น  ๒)  จังหวัดนครราชสีมา  ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น.  เป็นต้นไป
 
 
                      ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า ในราคาชุดละ  ๑,๐๐๐  บาท   ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๖   ถึงวันที่  ๔  กันยายน  ๒๕๕๖   ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lungkhwao.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข    ๐๔๔-๗๕๖๔๖๑-๒  ในวันและเวลาราชการ
 
                                ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๓  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖
 
 
                                                                           (ลงชื่อ)
                                                                                            (นายจรูญ   นอกกระโทก)
                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า      
 


    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบราคาจ้าง 1 โครงการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ส.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว :