องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ภัยคุกคามจากบุหรี่

    รายละเอียดข่าว

บุหรี่ภัยคุกคามชีวิต  เลิกได้หรือไม่อยู่ที่ใจของคุณ

     เชื่อว่าเรื่องของพิษภัยและโทษของบุหรี่นั้น  ทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้ว  แต่ถึงแม้จะมีการพูดถุงและประชาสัมพันธ์เรื่องของพิษภัยในบุหรี่มากเพียงไรก็ตาม  แต่ยังไม่สามารถที่จะช่วยให้ลดจำนวนคนที่สูบบุหรี่ลงไปได้เลย  แต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจากการสูบบุหรี่  6  ล้านคน  และตัวเลขนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า  8  ล้านคนในพี  ค.ศ.  2030  ซึ่งเป็นเรื่องน่าคิดไม่น้อยว่าเราจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้กันดี  และเนื่องจากวันที่  31  พฤษาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก  องค์การอนามัยโลก  และประเทศต่าง ๆ  ทั่วโลกร่วมกันจัดกิจกรรมในวันงดสูบบุหรี่โลก  เพื่อมุ่งเน้นถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกิดจากการสูบบุหรี่  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลลุุงเขว้า  ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใสใจในสุขภพของคนไทยและตระหนักถึงเรื่องของพิษภัยในการสูบบุหรี่มาโดยตลอด  

Q:  สถานการณ์เรื่องการสูบบุหรี่ของคนไทยในตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

A:  จากการสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของคนไทยดดยสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งล่าสุดเมือปี  2557  พบว้าจำนวนคนที่สูบบุหรี่นั้นมีจำนวนเพิ่มขึ้ไม่มากนัก  หากเทียบกับอัตราการขยายตัวของประชากรไทยทังหมดแล้ว  แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือจำนวนสูบบุหรี่ที่เพิ่มมากขึ้นนั้จากการสำรวจแล้วเราพบว่าเป็นสุภาพสตรีเสียส่วนใหญ่  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เราแปลกใจอยู่ไม่น้อยในเรื่องนี้  ซึ่งเมื่อเทียบกับเมื่อสมัยก่อนนั้นจำนวนคนที่สูบบุหรี่  90%  จะเป็นเพศชาย  แต่ปัจจุบันกลับกันผู้ชายเรืมสูบน้อยลงแต่ผู้หญิงกลับมีการสูบบุหรีมากขึ้น  จากาจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่เคยอย่ในหลักหน่วยตอนนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นมาถึงหลักสิบแล้ว  และที่น่าสนใจมากไปกว่านี้นจากการศึกษาลงลึกไป  เรายังพบข้อมูลที่ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกันมากขึ้นก็คือ  ตอนนี้เด็กในวัยสิบกว่าปีก็เรื่มหัดสูบบุหรี่กันแล้ว  นั้นหมายถึงว่าบุหรี่เริ่มเข้าไปใกล้เด็กและเยาวชนได้ง่ายมากขึ้นเรื่อย ๆ  ในจำนวนประชากรที่มีอายุตั้งแต่  15 ปีขึ้นไปทั้งสิ้น  54.8  ล้านตร  เป็นผู้ที่สูบบุหรี่มากถึง  11.4  ล้านคนหรือร้อยละ  20.7  โดยสูบเป็นประจำ  10  ล้านคน  และสูบนาย ๆ  ครั้ง  1.4  ล้านคน  ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านี้มีผู้สูบบุหรี่อยู่ร้อยละ  19.9  และช่วงวัยที่จัดว่ามีจำนวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุดก็คือช่วงอายุ  20 - 30  ปี

Q:  ติดบุหรี่หรือไม่  วัดกันจากตรงใหน

A:  คนส่วนใหญ่มักอ้างว่าไม่ได้ติดบุหรี่  แต่ก็ไม่สามารถเลิกุบุหรี่ได้เสียที  การประเมินว่าโครติดบุหรี่หรือไม่ในทางการแพทย์เราจัดว่า  คนที่สูบบุหรี่อย่างน้อยวันละ  1  มวนขึ้นไปทุกๆวัน ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ติดบุหรี่แล้วแม้ว่าผู้สูบเองจะปฏิเสธวาตนเองไม่ติดบุหรี่ก็ตาม

Q:  ทราบว่าปัจจุบันมียาที่ใช้ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่  ยานี้ใช้ในการเลิกบุหรี่ได้ผลหรือไม่

A:  จริง ๆ  เแล้ววิธีการเลิกบุหรี่นั้นสามารถทำำำได้หลายวิธีด้วยกัน  แต่ปัจจับัน  เราก็มีอีกหนึ่งทางเลือกนั้นก็คือการให้ยาเพื่อช่วยในเรื่องของการเลิกบุหรี่ด้วย  ยาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่น้นก็จะแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น  การเลิกบุหรี่ที่ได้ผลที่สุดจริง ๆ  ไม่ใช่แต่ต้องหวังพึ่งพายาอย่างเดียว  สำคัญที่สุดก็คือ  "จิตใจที่เข้มแข็ง"  ของผู้ที่คิดจะเลิกนั้นเอง  ถ้าจิตใจแน่วแน่มั่นคงแล้ว  และได้รับยาไปช่วยเสริมอีกแรงก็จะทำให้คน ๆ  นนั้นสามารถเลิกบุหรี่ได้จริง ๆ  

Q:  ยาทีี่ใช้ช่วยในการเลิกสูบบุหรี่  มีผลข้างเคียงเป็นอันตรายหรือไม่

A:  ในความเป็นจริงแล้วยาทุกชนิดล้วนมีผลข้างเคียงทั้งสิ้น  ยาที่ใช้ข่้วยในการเลิกสูบบุหรี่ก็เช่นกันแต่เรียกว่าน้อย มาก  ๆ  กลุ่มที่เป็นประเภามนิโคตินทดแนแทบจะไม่มีผลข้างเคียงเลยก็ว่าได้  ส่วนยาที่ไม่มีส่วนผสมของนิดคตินทดแทนอาจจะทำให้คนใช้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนบ้าง  แต่ก็เรียกว่าน้อยมากและพบได้ไม่บ่อย  

     เอกสารประกอบ

ภัยคุกคามจากบุหรี่
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :