องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม
 
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม