องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th

 
 
บริการออนไลน์ (E-Service)

จองคิวใช้บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์ Online

- แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ

ติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ อบต.ลุงเขว้า

E-Service แบบฟอร์มติดต่อราชการ

กระดานเสวนา (ถาม - ตอบ)

- ระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง