องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา : www.lungkhwao.go.th
 
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  6 ม.ค. 2563    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการการจัดการเร่ื่องร้องเรียนการทุจริต 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการการป้องกันการรับสินบน 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการป้ัองกันผลประโยชน์ทับซ้อน 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการสร้างจิตสำนัึกผู้บริหาร ข้าราชการ ส.อบต. 6
  6 ม.ค. 2563    ประกาศเจตจำนงผู้บริหาร 6
  6 ม.ค. 2563    มาตรการผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย 0
  30 ก.ย. 2562    แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 6